REGULAMIN

Wersja: 2.0, aktualna od dnia: 01 stycznia 2021r.§ ZASADY OGÓLNE

 • 1. Korzystanie z Serwisu KryptoSygnał jest darmowe, lecz istnieje możliwość dokupienia opcji Premium która rozszerza podstawę.
 • 2. Użytkownicy powinni przestrzegać ustawodawstwa obowiązującego w kraju, w którym mieszkają lub przebywają. (Kodeks Cywilny i Kodeks Karny)
 • 3. Niezastosowanie się Użytkownika do wymienionych Zasad może skutkować zamknięciem konta lub czasowym zablokowaniem dostępu.
 • 4. Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego konta. Konto otrzymuje wtedy status blokowanego na okres 30 dni. (Po upływie 30 dni po usunięciu konto zostaje usunięte na stałe). W tym czasie istnieje możliwość przywrócenia owego konta.
 • 5. Krypto Sygnał zastrzega sobie prawo do modyfikacji Regulaminu.
 • 6. Każda usługa Premium w naszym serwisie zostaje udokumentowana.


 • § UŻYTKOWANIE SERWISU

 • 1. Konta nieaktywne będą na bieżąco usuwane. Jeżeli użytkownik założy u nas konto i nie zaloguje się na nie w okresie 30 dni, zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konta. (Przed zamknięciem konta administracja kontaktuje się z użytkownikiem.)
 • 2. Prosimy o korzystanie z Kryptosygnal.net zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce oraz UE.
 • 3. Wszelakie uwagi oraz skargi prosimy kierować bezpośrednio do administracji.
 • 4. Każdy klient z grupy premium ma prawo do oficjalnego wypowiadania się, a także korzystania z na Discord.
 • 5. Każdy klient ma prawo do korzystania z usług świadczonych przez nas na naszej stronie oraz grupie, bez żadnych ograniczeń, po wcześniejszym zakupie usługi (cennik świadczonych usług znajduje się na stronie firmy).
 • 6. Każdy klient ma prawo do stałego kontaktu z naszą kadrą administracyjną poprzez wysyłanie wiadomości na nasz oficjalny fanpage "Krypto Sygnał" lub przez użycie innego komunikatora.
 • 7. Użytkownik ma prawo wglądu do historii swoich wpłat przesłanych do firmy Krypto Sygnał.
 • 8. W całym serwisie Krypto Sygnał jest całkowity zakaz reklamowania innych stron, grup itp. bez wcześniejszego ustalenia tego z administratorem serwisu. Nie przestrzeganie tego podpunktu skończy się trwałym usunięciem z grupy bez zwrotu pieniędzy za zakupioną usługę.
 • 9. Użytkownik korzystający z serwisu ma całkowity zakaz udostępniania materiałów grupowych wysyłanych przez administratora grupy. W rozumieniu prawnym: za rozpowszechnianie treści autorskich w celu uzyskania korzyści majątkowej – kara pozbawienia wolności do lat 3.


 • § KOMUNIKATOR TEKSTOWY

 • 1. Krypto Sygnał nie odpowiada za treści publikowane przez użytkowników na komunikatorach tekstowych. Jeżeli któraś z treści łamie przepisy prawa, można to zgłosić do administracji.
 • 2. Użytkownicy naszego serwisu mają prawo komentować posty po zalogowaniu na stronę lub po dołączeniu na grupę na Discord.
 • 3. Komentując, prosimy zachować minimum z podstaw kultury osobistej.


 • § NOTA PRAWNA

 • 1. Inwestowanie jest zawsze procesem obarczonym ryzykiem, dla przykładu decyzja inwestycyjna o zakupie akcji może spowodować utratę nawet całości zainwestowanego w nie kapitału, a inwestowanie w instrumenty pochodne, z wykorzystaniem dźwigni finansowej, może doprowadzić do utraty większej kwoty niż zainwestowana pierwotnie.
 • 2. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania itp. znajdujące się w Serwisie Krypto Sygnał mają wyłącznie charakter informacyjny lub statystyczny. Wszelkie decyzje, np. inwestycyjne podejmowane przez Użytkowników Serwisu są zawsze podejmowane indywidualnie i niezależnie, na ich własne ryzyko i na ich własną odpowiedzialność.
 • 3. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy itp. znajdujące się w Serwisie Krypto Sygnał nie mogą być traktowane jako sugestia lub zachęta do dokonania konkretnej decyzji inwestycyjnej.
 • 4. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania itp. znajdujące się w Serwisie Krypto Sygnał nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna lub wiążąca ocena rynku albo instrumentu inwestycyjnego.
 • 5. Wszelkie opinie, poglądy, komentarze, wiadomości znajdujące się w Serwisie Krypto Sygnał stanowią subiektywny przejaw osobistej wiedzy oraz doświadczenia ich autorów i nie powinny być interpretowane jako sugestia lub zachęta do dokonania konkretnej decyzji inwestycyjnej.
 • 6. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania oraz opinie, poglądy, komentarze, wiadomości itp. znajdujące się w Serwisie Krypto Sygnał nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art.42 ust. 1 i art.76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.).
 • 7. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania oraz opinie, poglądy, komentarze, wiadomości itp. znajdujące się w Serwisie Krypto Sygnał nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715).
 • 8. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania itp. znajdujące się w Serwisie Krypto Sygnał nie są przygotowywane w oparciu o analizę sytuacji finansowej konkretnego Użytkownika Serwisu.
 • 9. Nie gwarantujemy pełnej integralności i nie odpowiadamy za błędy w danych pochodzących od emitentów giełdowych lub jakichkolwiek innych zbliżonych źródeł, które to dane będą następnie importowane do baz danych zamieszczonych w Serwisie.
 • 10. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania oraz opinie, poglądy, komentarze, wiadomości itp. znajdujące się w Serwisie Krypto Sygnał nie mogą być postrzegane i traktowane przez Użytkowników Serwisu jako zapewnienie i/lub gwarancja osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów, np. zysków lub określonych stóp zwrotu z inwestycji.


 • § ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 • 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827), Użytkownik, który zawarł z Administratorem Serwisu umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie – w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Termin 14 dni, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
 • 2. Wskazane w §ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ust. 1 Regulaminu prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) jeżeli Administrator Serwisu i Klient nie umówili się inaczej, prawo do odstąpienia nie obejmuje umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy i w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • 3. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, pisemne oświadczenie opisane w §ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ust.1 Regulaminu Użytkownik powinien odesłać skan na adres biuro@kryptosygnal.net Do wiadomości dołączamy dokument odstąpienia oraz nr konta do zwrotu zapłaty.
 • 4. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zwrotu wg §ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ust. 4 Regulaminu Administrator Serwisu dokona oceny sytuacji. Jeżeli zwrot spełnia wymienione w §5 ust. 3 Regulaminu wymagania, zostanie wystawiona faktura VAT korygująca. Oryginał i kopia skanu faktury zostaną wysłane do Użytkownika drogą mailową. Klient powinien odesłać skan podpisanej kopii faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 14[czternastu] dni roboczych, Administrator Serwisu dokona zwrotu zapłaty kwoty obejmującej wszelkie kwoty wpłacone w związku z Umową, niezależnie od podstawy ich zapłaty na wskazane przez Użytkownika konto bankowe.
 • 5. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 • WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, jeżeli odstąpienie jest prawem dopuszczalne)

  Firma Krypto Sygnał Piotr Jasiński z siedzibą w Tarnowie, ul. Platanowa 14, 33-100 Tarnów, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP: 8733265307; REGON: 369149704.


  Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi

 • – Data zawarcia umowy
 • – Imię i nazwisko konsumenta
 • – Adres konsumenta
 • – Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • – Data
 • – Dokładne i uargumentowane uzasadnienie odstąpienia od umowy